786
يا عليم

مستحصلہ

Date: 6/4/2014, Wednesday, 3:54 PM

سوال : محمد علی

 عمل  0  1  2  3  4  5  6
 0 : بسط حرفی  م  ح  م  د  ع  ل  ی
 1 : متبادل حروف  م  ح  م  د  ع  ل  ی
 2 : معکوس  ی  ل  ع  د  م  ح  م
 3 : اعداد قمری  10  30  70  4  40  8  40
 4 : شمار  1  2  3  4  5  6  7
 5 : ضرب قمری  10  60  210  16  200  48  280
 6 : جمل اعداد قمری  824            
 7 : اعداد مفرد از اعداد  5  0  0  0  0  0  0
 8 : Seprator  -  -  -  -  -  -  -
 9 : منہی صفر سیل  5